Cookies i polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE
 
a.1.1. Usługodawca (dalej również: Administrator) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność osób korzystających z niniejszego serwisu.
a.1.2. Priorytetem Administratora jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
a.1.3. Korzystanie ze stron internetowych serwisu nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji i w jego trakcie nie są gromadzone żadne informacje o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych w wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o czym mowa poniżej.
a.1.4. W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o dokonaniu rezerwacji, zamówieniu jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Administratora bądź kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego podanie danych osobowych może być wymagane. W takich przypadkach Administrator może również kontaktować się z Państwem w szczególności celem potwierdzenia rezerwacji, ustalenia szczegółów świadczenia usługi lub udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania lub przekazywania innych informacji, a także w celach marketingowych.
a.1.5. Administrator podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto Administrator wprowadził procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.
 
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest firma Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski z siedzibą w Legnicy, ul. Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica, NIP: 6912532178, REGON: 390580481, dane kontaktowe – adres email: transport@dkbus.pl, który dokonuje przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219, z dnia 24 czerwca 2017 r. z późn. zm.)
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
 
III.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administrator szanuje Państwa prawa do prywatności. Udostępnione przez Państwa dane są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do celów:
a) realizacji dokonanego przez Państwa zamówienia usług świadczonych przez firmę, w tym w szczególności dokonanej za pośrednictwem serwisu rezerwacji, jak również  usług przewozu, organizacji turystyki, działając w wykonaniu umowy, której stroną Państwo jesteście, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie oraz realizując prawny obowiązek ciążący na Administratorze oraz na podstawie uzyskanej Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b) rozpatrzenia dokonanej przez Państwa reklamacji usług świadczonych przez firmę, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności pozostających w związku z tą reklamacją, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) wystawienia faktury, w tym w szczególności za świadczone usługi bądź uznane reklamacje, realizując prawny obowiązek ciążący na Administratorze oraz realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) prowadzenia korespondencji oraz realizowania współpracy, w szczególności z klientami i osobami zainteresowanymi nabyciem usług świadczonych przez Spółkę oraz kontrahentami, w zakresie w jakim osoby takie przesyłają jakiekolwiek informacje zarówno listem tradycyjnym, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź w zakresie w jakim jest to konieczne do podjęcia czynności przez firmę (np. dane konieczne do wyceny usługi, dane kontaktowe pracowników kontrahenta etc.), gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie bądź jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e) dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f) marketingowych, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Do innych celów dane udostępnione przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego uprzednią, osobną zgodą. Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez Usługobiorców nigdy nie będą przedmiotem sprzedaży, wymiany lub innego niezgodnego z prawem przekazania.
2. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, tj.:
a) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi serwisu oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
b) podmiotom współpracującym przy obsłudze serwisu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.
3. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administrator zbiera informacje podane przez Państwa dobrowolnie, opisane w ustępie 3 poniżej.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adresu IP).
3. Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora, a w szczególności dokonanie rezerwacji wymaga podania następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) PESEL,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) numer NIP.
4. Skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora, a w szczególności dokonanie rezerwacji w Serwisie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania skorzystania z usługi.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres korzystania przez Usługobiorcę z usług Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku, w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i/lub RODO.
 
V. PLIKI COOKIES I LOGI SERWERA
 
1. Serwis pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której zostaliście Państwo przekierowani po to, aby zapewnić odpowiednie administrowanie stroną internetową. Administrator może w związku z tym używać plików cookies.
2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (takim jak komputer lub tablet), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub system teleinformatyczny innych podmiotów (za pomocą narzędzi społecznościowych).
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, a zwłaszcza tworzenia statystyk oraz dostosowania zawartości serwisu do potrzeb użytkownika w szczególności poprzez prawidłowe wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
4. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz wiążą się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony internetowe serwisu. Logi mogą obejmować w szczególności adres IP, datę czy informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce. Logi stanowią pomocniczy materiał służący administrowaniu stronami serwisu, w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi serwisu.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu. W ramach serwisu mogą być wykorzystywane również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (w szczególności Google Ads, YouTube i/lub społecznościowych, udostępnianych w szczególności przez Twitter i LinkedIN).
6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, z tym że użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
8. Pliki cookies mogą służyć również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą Google Ads i/lub Google Analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (opisane w ustępie 6 powyżej) oraz poprzez skorzystanie z narzędzi blokujących Google Analytics opisanych tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.